Recykling i utylizacja materialów eksploatacyjnych, Karta Przekazania Odpadu

Wody mogą stać się skażone poprzez sztuczne substancje, będące efektem działalności człowieka, oraz wskutek oddziaływania zwykłych procesów. Takim normalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy niosące ze sobą składniki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także wiele innych. O wiele bardziej groźne dla środowiska są jednak zanieczyszczenia spowodowane poprzez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale także gazowe i ciała stałe. Przedostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami przeróżnego pochodzenia: komunalnego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są dodatkowo w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów przemysłowych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Zagrażające bezpieczeństwu substancje przedostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego przekazywane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód z powodu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód idealnie w wyznaczonym miejscu (np. zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są powiązane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o wzmożonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w różny sposób i w różnych miejscach zasobnika wodnego. Do tego typu zanieczyszczeń przynależą te, które przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą one powodować zmiany fizyczne takie jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, także zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być przynoszone przy użyciu różnych związków, których nie sposób wymienić. Należałoby aczkolwiek zaznaczyć, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w jakości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu